Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2013

ojeeju
2542 b2c7
Reposted fromsaharasong saharasong
ojeeju
2641 4399
mybe...
Reposted frommissmaya missmaya
ojeeju
2657 d892
Reposted fromthesmajl thesmajl
ojeeju

April 26 2013

ojeeju
3625 4732
Reposted fromsoupdujour soupdujour
ojeeju
ojeeju
Reposted fromulukai ulukai

April 25 2013

ojeeju
9905 4d59
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic
ojeeju

Reposted fromewe ewe
ojeeju
9967 e5b3
Reposted fromwhaaaat whaaaat
ojeeju
0018 dd1f
Reposted fromfrances frances
ojeeju
0130 7dd9
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic
ojeeju
0186 c96e
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
ojeeju
ojeeju
8998 5463
Reposted fromblackrose blackrose
ojeeju
9006 c2fd
jaki masz powód, żeby mnie zaniedbywać?

heeeeej, coś czuję, że siedzenie na zupie nie pomoże mi w nauce do jutrzejszego konkursu! 
Reposted fromkeepmeup keepmeup
9215 fc8c
Reposted fromgoniewicz goniewicz
9211 ea8e
Reposted fromgoniewicz goniewicz
9204 2d1d
Reposted fromgoniewicz goniewicz
ojeeju
Czego się boję? Boję się stracić ludzi, których kocham. Boję się, że kolejny raz mi się to przydarzy. Boję się samotności. Boję się kiedyś obudzić i zdać sobie sprawę z tego, że nikogo już przy mnie nie ma.
— czyje?
Reposted fromthesmajl thesmajl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl